Vive em Portugal para trabalhar em Portugal (Contrataçao de empresa não residente)

Contratación en Portugal por Empresa Non Residente

 • Trámites Fiscais
 • Nomeamento de Representante
 • Trámites na Seguridade Social Portuguesa

Trámites a realizar

A empresa con sede en Galicia ten que constituirse fiscalmente como unha sociedade estranxeira sen establecimiento permanente en Portugal. Para isto:

 1. Deberá inscribirse no “Registo Nacional de Pessoas Coletivas”. A inscrición neste Registro é necesaria para obter o Número de Identificación de Persoa Coletiva (NIPC), que lle permitirá iniciar a súa actividade en Portugal.
 2. Inscribirse na Segurança Social portuguesa (artículo 21º do Regulamento Comunitario 987/2009).
  Para a inscrición nesta última, deberá achegar os documentos seguintes:

  • Formulario de inscrición debidamente cuberto e asinado.
  • Contrato individual de traballo celebrado entre a empresa con sede en Galicia e o traballador residente en Portugal (en Portugal non existen modelos formais de contrato de traballo).
  • Fotocopia do DNI (Cartão de Cidadão) do traballador.
  • Fotocopia do acordo celebrado entre a empresa e o representante desta, en virtude do cal este último se compromete a cumprir as obrigas da Seguridade Social correspondentes á empresa.