Traballar no espacio económico europeo
Recoñecemento de títulos obtidos na Unión Europea para efectos profesionais
Tributación
Seguridade Social
Desemprego
Enderezos útiles
VIVER EM PORTUGAL
Trabalhar na Galiza

Os residentes en España tributarán no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF) pola totalidade das súas rendas mundiais, independentemente do país no que se obteñan.

Que acontece cos non residentes?
Son contribuíntes do Imposto sobre a Renda de Non Residentes (IRNR) as persoas físicas e as entidades non residentes en territorio español. Os non residentes en España tributarán polas rendas que obteñan en territorio español.

Cando se considera que unha persoa ten residencia habitual en España?
Considerase que unha persoa física ten a súa residencia habitual en España en calquera destes casos:

  • que permaneza máis de 183 días durante o ano natural en territorio español, computando as ausencias esporádicas.
  • que radique en España o núcleo principal ou a base das súas actividades ou intereses económicos. Presúmese, agás proba en contra, que isto sucede se reside en España o cónxuxe non separado legalmente e os fillos menores de idade que dependan de el.

Cómo tributan os rendementos obtidos nun dos Estados (España/ Portugal) por un residente no outro Estado (Portugal/España) ?
Se unha persoa obtén rendas nun Estado diferente ó da súa residencia, pode quedar suxeita a dous impostos: no Estado de residencia pola súa renda mundial y no outro Estado polas rendas que alí obteña. Neste caso acudirase ó Convenio entre la República Portuguesa y el Reino de España para Evitar la Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta (CDI) subscrito entre ámbolos países o 26/10/1993 e ratificado no ano 1995 (BOE de 1/11/95), e seguindo as súas regras indagarase se as rendas que se obteñen nun Estado distinto ó de residencia deben ou non tributar alí por un imposto para non residentes. Para á aplicación destas regras deberase solicitar previamente un certificado de residencia fiscal e facilitarllo ó pagador das rendas, con o obxecto de que non se lle practique retención.

Como tributa o profesional independente?
Os rendementos obtidos por un residente dun Estado polo exercicio dunha profesión liberal ou doutras actividades de carácter independente só poden suxeitarse á tributación nese Estado, a non ser que o residente dispoña de forma habitual no outro Estado dunha instalación fixa para o exercicio das súas actividades. Neste último caso, os rendementos poden ser obxecto de tributación no outro Estado, pero unicamente na medida na que sexan imputables a esa instalación fixa.

Como tributan os traballadores dependentes?
Os salarios e remuneracións similares obtidos por un residente dun Estado por razón de emprego, só se poden someter a imposición nese Estado, a non ser que o emprego se exerza no outro Estado. Se o emprego se exerce nesoutro Estado, as remuneracións percibidas por tal concepto poden someterse a imposición nese último se:

  • o perceptor permanecese en total no outro Estado, nun ou en varios períodos, durante máis de 183 días en calquera período de doce meses que comece ou remate no período impositivo considerado;
  • as remuneracións se pagan por, ou no nome dunha persoa empregadora residente do outro Estado;
  • as remuneracións se soportan por un establecemento permanente ou unha base fixa que a persoa empregadora teña no outro Estado.

As remuneracións obtidas por razón dun emprego exercido nun Estado (España/Portugal) por un traballador fronteirizo, é dicir, aquel que ten a súa vivenda habitual no outro Estado (Portugal/España) ó que normalmente retorna cada día, só se poderán someter a imposición no Estado de residencia. Polo tanto, polas retribucións percibidas non se tributará para os efectos dos impostos que gravan a renda no Estado onde se traballa nin se soportarán retencións na orixe. A persoa traballadora declarará, pola totalidade das remuneracións obtidas, no país no que resida.

O traballador fronteirizo que desenvolve un traballo por conta allea no sector privado debe acredita-la súa residencia no outro país para xustifica-la exención da tributación (para os efectos da renda e das retencións) no país onde traballa. A residencia acredítase cun certificado de residencia fiscal expedido pola Agencia Estatal de la Administración Tributaria do país de residencia.

En que consiste a Deducción por Dobre Imposición Internacional?
Sen prexuízo de todo o exposto anteriormente, cando un residente dun Estado obtivese rendementos que poidan estar sometidos a tributación no outro Estado, o de residencia permitirá a deducción do imposto sobre a renda dese residente dunha cantidade igual á efectivamente pagada no outro Estado. Esta deducción non poderá exceder da parte do imposto, calculado antes da deducción, correspondente ás rendas que se poidan someter a tributación no outro Estado.

Para obter máis información deberá contactar coa Delegación ou coa Administración da Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) mais próxima.

 

Copyright © 2000, EURES Transfronteirizo Norte Portugal-Galicia
Reservados tódolos dereitos